ಕಾರೇಹಣ್ಣು- ಕಥಾಸಂಕಲನ
ಫೀಫೋ- ಕಥಾಸಂಕಲನ
ಡಾರ್ಕ್‌ ವೆಬ್- ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೇಖನಗಳು